Звернення громадян

До уваги громадян!

З метою вдосконалення роботи зі зверненнями громадян надаємо наступні зразки заяв для видачі архівних довідок (зразки довідок для зкачування у форматі DOC):

 • РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:
 • Державний архів Закарпатської області
 • Код  03494592
 • р/р UA148201720313281001201018438
 • Банк: Держказначейська служба України,
 • м.Київ  ГУДКСУ у Закарпатській області
 • Код  призначення 25010100 за архівні послуги
 • Україна м. Ужгород 88018

Використання інформації, що містять документи Національного архівного фонду, є одним із основних напрямів діяльності державного архіву області, яке здійснюється через ініціативне інформування, виконання запитів фізичних та юридичних осіб, організацію роботи дослідників в читальних залах архіву, виставок документів, оприлюднення ретроспективної інформації через засоби масової інформації, підготовку документальних та інформаційних видань.

Задоволення інтересів населення, пов`язаних із доступом до ретро-спективної документної інформації, посідає провідне місце в роботі держав-ного архіву. Архівні довідки та копії документів сприяють забезпеченню прав громадян, гарантують соціальний захист, дозволяють їм оформлювати пенсії, переглядати її розмір, отримувати компенсаційні виплати, користуватися відповідними пільгами. Архівом приділяється велика увага виконанню запитів юридичних осіб та громадян, спрямованих на забезпечення їх прав та законних інтересів.

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, розпорядження голови облдержадміністрації від 21.02.2008 № 95 „Про заходи облдержадміністрації щодо виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008” у Держархіві області розроблено та затверджено наказ від 06.03.2008 № 14, яким затверджено конкретні заходи на виконання зазначеного Указу Президента України й надіслано начальникам архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад.

Поліпшенню діяльності Держархіву області у цьому напрямі сприяє розгляд питання роботи із зверненнями та запитами громадян на колегіях архіву один або два рази на рік.

З метою реалізації зазначеного Указу Президента України, Держархівом області протягом 2010 року здійснено наступні заходи:

– наказом керівництва Держархіву області 25.04.2008 № 27 затверджено графік особистого прийому громадян та внесено зміни до нього наказом від 28.07.2010 № 44. Інформацію щодо графіку прийому громадян керівництвом та начальниками відділів архіву розміщено у фойє Держархіву області в Ужгороді та Берегівському підрозділі, приміщеннях архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад. При розгляді заяв та запитів громадян в першу чергу виконуються запити найменш соціально захищених верств населення, інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;

– розроблено та затверджено наказом „Порядок організації та прове-дення особистого прийому громадян у Державному архіві Закарпатської області”. Роз’яснення щодо порядку роботи із зверненнями громадян розміщено на веб-сайті облдержадміністрації. Протягом 2010 року на особистому прийомі керівництвом архіву прий-нято 712 громадян, всі питання вирішені по суті.

– ввійшли в практику такі нові форми роботи, як виїзні прийоми громадян керівництвом архіву, проведення „прямих телефонних ліній”, участь у „прямих телепрограмах ” директора архіву на обласному телебаченні.

У 2010 році керівництвом архіву проведено виїзні прийоми громадян у Іршавському, Свалявському, Міжгірському, Рахівському районах та м. Ужгород. Активізовано роботу начальників архівних відділів райдержадмініст-рацій, міських рад з надання у засобах масової інформації роз’яснень з найбільш актуальних питань, що хвилюють громадян. Зокрема, щодо отримання архівних довідок про стаж роботи та розмір заробітної плати, пошуку місця зберігання документів ліквідованих установ, підприємств і організацій та на інші питання;

– щокварталу директор архіву проводить „пряму телефонну лінію” з громадянами області. Анонс про прямий телефонний зв`язок публікується в обласній газеті „Новини Закарпаття”;

– для оперативного інформування громадян області про місця зберігання архівних документів, надання консультацій, роз’яснень з питань одержання архівної інформації в Держархіві області організовано роботу столу довідок за телефонами 2-06-13 та 2-06-10. Відповідальність за ефективну його роботу покладено на начальників відділів Василину Н. Ю. та Лизак М.І.;

– переглянуто та доповнено новими матеріалами інформаційний стенд „На допомогу відвідувачам архіву” у фойє архіву в Ужгороді та Берегівському підрозділі;

– щопонеділка на виробничих нарадах аналізується стан організації роботи із зверненнями громадян упродовж минулого тижня, здійснюється аналітична робота за зверненнями громадян, під час якої аналізуються кількісні та якісні показники.

З метою поліпшення роботи зі зверненнями та запитами громадян, зокрема пошуку витребуваних документів, Держархівом області підготовлено Перелік документів з особового складу ліквідованих установ, організацій, підприємств, які зберігаються в архівних установах області та розіслано до архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів для використання в довідковій роботі.

Протягом 2010 року до Держархіву області надійшло 3 568 запитів, з них 246 від громадян іноземних держав. Всі запити виконано у встановлені законодавством терміни. В результаті проведеної роботи виконано 3 264 запити. З позитивним результатом виконано 94% довідок. Із загальної кількості звернень 56 складають тематичні запити, 1866 – акти цивільного стану, 1208 – соціально-правового характеру. Щодо тематики запитів соціально-правового характеру, то переважають запити про підтвердження трудового стажу і заробітної плати, нагород, навчання. На платній основі архівом виконуються запити тематичні, про підтвердження актів цивільного стану та майнового стану громадян, які становлять 59% від загальної кількості. Щодо розгляду звернень на місцях, то найбільше запитів соціально-правового характеру виконали архівні відділи райдержадміністрацій: Хустської – 2 270, Тячівської – 1 286, Свалявської – 997, Виноградівської – 904, а всьoго у 2010 році державними архівними установами області, разом з трудовими архівами, виконано близько 18 тисяч запитів. Роботу із запитами та зверненнями громадян в Держархіві області позитивно відзначено на колегії Державного комітету архівів України 21 грудня 2010 року. Фактів безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників з боку Держархіву області немає, рівень організації цієї роботи відповідає вимогам, установленим законодавством.

Запрошуємо звертатися до:

Відділу забезпечення збереженості та використання інформації документів з питань:

 • запитів соціально-правового характеру: розшуку документів про трудовий стаж та розмір заробітної плати, отримання державних нагород та відзнак, підтвердження депутатського стажу тощо;
 • генеалогічних запитів;
 • тематичних запитів.

Відділу формування Національного архівного фонду та діловодства з питань:

 • отримання інформації про місце зберігання документів ліквідованих підприємств, установ, організацій та інші;
 • діяльності трудових архівів;
 • строків зберігання документів.