Література

Перелік фондів Державного архіву Закарпатської області / Державний архів Закарпатської області. Повітовий музей Сату Маре-Румунія. – Ужгород – Сату Маре, 2004. – 186 с.

Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. – 2-е вид., доп. – К., 2005. – C. 261-272

Державний архів Закарпатської області. Реєстр фондів XIV-XX ст. / Державний комітет архівів України, Державний архів Закарпатської області; Упорядн.: Делеган М., Куташі О., Вискварко С., Михович М., Єрьомкіна М., Яцкович Т. – К., 2006. – [компакт-диск]


Архив привелегированного города Мукачева 1376-1850 гг. Справочная книга по истории, материалам и устройству старого городского архива / Пер. с венг. В. Петров. – Мукачево: Издание города Мукачева, 1927. – 160 с.

Неклеса Т. Впорядкування матеріалів у Закарпатському обласному державному архіві // Науково-інформаційний бюлетень. – 1948. – № 2. – С. 28-29.

Попович Д. Закарпатська область: [Про нові надходження до райдержархівів Закарпатської обл. у 1968 р.] // Архіви України. – 1969. – № 6. – С. 95-96.

Місюра В. П. Архівні установи Закарпаття в період завершення побудови соціалізму та розгорнутого будівництва комунізму (1951-1967 рр.) // Архіви України. – 1970. – № 3. – С. 23-29.

Місюра В. Створення мережі державних архівних установ на Закарпатті та їх діяльність у перші післявоєнні роки // Архіви України. – 1970. – № 1. – С. 11-20.

Державні архіви Української РСР: Короткий довід.- К., 1972.- С. 98-101.

Делеган М. В. Філіал Закарпатського облдержархіву в м. Мукачевому: [Про надходження до філіалу Закарпатського облдержархіву в м. Мукачевому протягом 1972-1973 рр.] // Архіви України. – 1974. – № 4. – С. 72-74.

Гайдош А. І. Організація діяльності Закарпатського обласного державного архіву // Архіви України. – 1976. – № 1. – С. 24-27.

Государственные архивы Украинской ССР: Справ.- К., 1988.- С. 136-139.

Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч.- М., 1989.- Ч. 1.- С. 506-510.

Державний архів Закарпатської області: Рекл.-інформ. просп.- Ужгород, 1995.- 32 с.

Довганич О. Унікальна колекція архівних документів (з фондів Держархіву Закарпатської області) // Студії з арх. справи та документознавства.- К., 1996.- Т. 1.- С. 98-101.

Архівні установи України: Довідник / Автори-укладачі О.І. Алтухова, С.І. Андросов, Л.С. Анохіна та ін.; ред. кол. О.С. Онищенко, Р.Я. Пиріг, Л.А. Дубровіна та ін.; упоряд. Г.В. Боряк, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.; Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України.- К., 2000. – С. 71-75.

Делеган М. Документи Державного архіву Закарпатської області як джерело дослідження історії поліконфесійного розвитку краю // Студії з арх. справи та документознавства. – 2001. – Т. 7. – С. 46-49.

Делеган М. Архівна справа на Закарпатті 1945-1991 роках // Нариси історії Закарпаття. – 2003. – Т. III (1946-1991). – С. 512-536.

Делеган М.В. Микола Радвані – організатор і дослідник архівної справи Підкарпатської Русі: (До 75-річчя з дня смерті) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Ужгород: Вид-во УжНУ, 2003. – Вип. 9. – 256 с.

Radvanyi N. Die Archive in der Podkarpatska Rus. Ein Beitrag zur Errichtung des Landesarchives. – Uzhhorod: Buchdruckerei “Viktoria”, 1922. – 145 p.

Archives and Manuscript Collections in the Microfiche / Ed. by P. Kennedy Grimsted. – Leiden, 1989. – Ser. 3: Soviet Ukraine and Moldavia.

Bereg Vármedue Föisoánjánakitarai 1342 – 1800. Iratjegyzék / Feleös kiadó: Nagy Ferenc, Mihail Delegan. Kiadia a Szabolcs-Szatmár-Bereg. Megyei Önkormányzat Levéltára és a Kárpátaljai Allami Leváltár. – Nyíregyháza, 1998. – 110 S.

[Наджупан Березької жупи. 1342 – 1800. Опис документів / Відп. за вип.: Нодь Ференц, Михайло Делеган. Архів Соболч-Сотмар Бережської області; Державний архів Закарпатської області. – Ніредьгаза, 1998].

Делеган М. Фонди Державного архіву Закарпатської області періоду Другої світової війни // Архіви України. – 2005. – № 1-3. – С. 153-157.

Grimsted Kennedy P. Archives and Munuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988.- B. 1.- P. 825-832.

Grimsted Kennedy P. Archives and Munuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988.- B. 1.- P. 670-678.

Grimsted Kennedy P. Ukraine: A Giude to East-Region Archives / Center for Austrian Studies; University of Minnesota // Austrian History Yearbook.-1998.-Vol. 29, pt 2.-P.192-194