З нагоди 70-річчя Державного архіву Закарпатської області

Газета Срібна Земля-Фест від 22-29жовтня №33(970)

Державного архіву Закарпатської області увердження України як самостійної держави відкрило нові перспективи для розвитку державної архівної системи, створило сприятливі умови для здійснення архівами активної видавничої діяльності, вільної від ідеологічних догм і політичного контролю. Ці обставини мають велике значення для держархіву.

На сьогодні виходячи із кадрових можливостей, науково-видавнича робота в держархіві проводиться за такими основними напрямами: видання збірників до документів, підготовка науково-довідкових документальних видань, наукових досліджень та історичних нарисів. При виборі об’єктів науково-видавничої роботи, їх тематичної спрямованості та актуальності, архів, сповідуючи ідеологію державності і соборності України, прагне бути об’єктивним при відборі документів для публікацій та дотримуватися максимуму толерантності в оцінці історичних подій.

Важливе значення науково-видавничої роботи має пошук партнерів для спільних проектів, а також вишукування фінансових засобів. У цьому напрямі нам доводиться докладати чимало зусилль, щоб успішно реалізовувати видавничі плани. Тут багато що залежить від особистих контактів керівництва архіву в громадському та науковому середовищі.

Закарпатська громадськість майже щорічно має можливість знайомитися з архівними документами про історію нашого краю, що публікуються у Книгах обласної редколегії „Реабілітовані історією”. Історію надзвичайно цікаву і, водночас, насичену драматичними і трагічними подіями. Лише в останні роки з`явилися такі унікальні за своїм змістом документальні видання як „Тернистий шлях до України: Закарпаття в європейській політиці. 1918 –…1945рр” (упрядники О.Д. Довганич і О.М. Корсун) та двотомник „Карпатська Україна: документи, хроніка подій та персоналії. 1938 –…1946 рр” (упрядники першого тому О.Д. Довганич, О.М. Корсун і О.М. Пагіря, другого – С.Д. Федака), в яких висвітлюються етапи рішучих виступів закарпатців за національну свободу та реалізацію своїх державотворчих устремлінь по розбудові рідного краю як автономного, а згодом – і проголошення незалежного державного утворення, якою стала Карпатська Україна. На початку Другої світової війни і загарбницького перерозподілу європейських територій події в тогочасній політичній ситуації Підкарпатської Русі – Карпатській Україні, стали помітним кроком до відродження Соборної Української Держави, в якій випала честь жити сучасному поколінню Незалежної України.

У лютому 2010 року в приміщенні Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, за участі представників архіву, ЗМІ, науковців відбулась офіційна презентація першого тому двотомного видання архівних документів і матеріалів „Карпатська Україна. Документи і матеріали. Хроніка подій. Персоналії”. Цього ж року у світ вийшов і другий том. Як уже було зазначено, що це документальні книги у двох томах про один із найзагадковіших феноменів українського державотворення ? Карпатську Україну, в якій всебічно представлені труди і дні її формування, розбудови та руйнації за умов терористичних актів двох великих європейських держав ? Угорщини й Польщі (1938-1939), окупації гортіївською Угорщиною за згодою гітлерівської Німеччини (1939-1944) та входження до складу радянської держави (1944-1946). Тематичний двотомник поєднаний з виданнями редколегії „Реабілітовані історією” у двох книгах та наступними збірниками ? „Криваві тіні Кремля” (2008), „Тернистий шлях до України…” (2007), „Закарпатські втікачі в СРСР. 1939-1941” (2008). Тут подано найповніший на сьогодні обсяг архівних документів і матеріалів з фондів ГДА, СБУ, архіву УСБУ в Закарпатській області, ЦДАВО, ЦДАГО, Державного архіву Закарпатської області, архіву СУН в Києві, Центру досліджень визвольного руху у Львові та окремих московських архівів. Вміщено хроніку подій Карпатської України на основі широкого, відомого нині масиву джерел. З належною повнотою, наскільки це дозволяють доступні нині джерела, охарактеризовано постаті творців Карпатської країни.

У 2011 році рядові поцінювачі історії, педагогічна і наукова громадськість отримали фундаментальний збірник документів „Закарпатські втікаів СРСР: через табори ГУЛАГу і БУЗУЛУК до рідних Карпат. 1939?1949 рр.” (упорядники О. М. Корсун і О. М. Пагіря) про трагічну долю мешканців краю, які з початком Другої світової війни масово переходили в Радянський Союз, відразу попадаючи у табори ГУЛАГу. Документи які розміщені у цьому збірнику переконливо свідчать, що поштовхом до втечі закарпатців в радянську державу був комплекс причин. У першу чергу, вплинули довголітня пропаганда про СРСР як державу „необмежених можливостей” і „захисницю знедолених народів”, кривава розправа іноземних нападників над оборонцями Карпатської України, невдоволення утиском рідної мови і, головне, втратою перспективи на незалежність свого краю.

Особливу увагу громадськості привернув увагу опублікований черговий документальний збірник „Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси. 1944–1945 рр.” (упорядник О.М. Корсун), підготовлений колективом редколегії обласної Книги „Реабілітовані історією”.

Цей збірник присвячується пам`яті місцевих угорців і німців, мешканців Закарпаття, що безвинно постраждали у повоєнний період. В ньому вперше систематизовано основні архівні документи радянських урядових та керівних органів державної безпеки, внутрішніх справ, військового командування 4-го Українського фронту – укази, постанови, накази, розпорядження, звітні матеріали тощо, на підставі яких фронтові органи НКВС і підрозділи військової контррозвідки „Смерш”, а пізніше МДБ та МВС за участю місцевих управлінських і комуно-партійних структур провели у 1944–1946 роках антинародні за своєю суттю депортаційні акції проти населення Закарпатської України.

До збірника „Закарпатські угорці і німці…” ввійшли унікальні документи, що стосуються вказаної проблеми. Значну частину документів збірника становлять матеріали з архівних фондів Державного архіву Закарпатської області, Управління СБ України та Управління МВС в Закарпатській області, а також з приватних збірок окремих громадян.

У 2014 році вийшов в світ черговий збірник архівних документів і матеріалів „Колективізація в Закарпатті: політичні та адміністративні заходи примусового впливу на селян. 1944-1945 рр.» (упорядник О.М. Корсун), підготовлений колективом редколегії обласної Книги „Реабілітовані історією”. У цьому збірнику відкриваються невідомі широкому загалу сторінки періоду проведення „суцільної” колективізації в Закарпатті, який залишився у пам`яті мешканців краю як час надзвичайно болісних змін ? періоду від одноосібної до колгоспної системи господарювання на землі, колективних виступів проти організації колгоспів та масових арештів селян і їхньої ізоляції в табори ГУЛАГу. Комуно радянська система, маніпулюючи гаслами „переможних ідей комунізму” і „проявами ініціативи трудового селянства”, від початку намагалися міфологізувати перебіг тодішніх подій.

До збірника увійшли документи з фондів Державного архіву Закарпатської області, відомчих управлінь СБУ України та МВС України в Закарпатській області, Закарпатської обласної прокуратури, Апеляційного суду Закарпатської області, матеріали з фодів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка та приватних збірок громадян

Науковий пріоритет збірників полягає в тому, що більшість поданих в них документів друкується вперше. Вони дозволяють послідовно простежити розвиток історично доленосних для Закарпаття подій у повоєнний період. А з огляду на величезний обсяг архівних матеріалів, включених до збірників, і їх документальну змістовність вони поки що залишаються найбільш повним інформативним виданням про минулі події, пов`язані з інтернуванням та депортаціями, застосованими радянськими органами безпеки і внутрішніх справ, поряд з репресіями інших верств мешканців краю, до місцевого населення Закарпаття.

Розміщені у збірниках документи і матеріали дають змогу громадянам охопити весь спектр покищо малодосліджених, документальних свідчень про минулі події повоєнного періоду і зробити по них свій неупереджений висновок.

На основі архівних документів фахівцями архіву у 2009 році видано: Збірник архівних документів і матеріалів „Карпатська Україна (1938–1939)” (упорядник М.В. Делеган). Презентація відбулась 24 лютого 2010 року у приміщенні Національної спілки письменників України. До збірника документів і матеріалів включені: діловодна документація місцевих і центральних органів влади Чехословацької республіки, документи законодавчого змісту, звернення, маніфести Першої Української Центральної Ради, першоджерела, що висвітлюють діяльність „Українського Національного Об’єднання”, „Організації Народної Оборони „Карпатська Січ”, спогади учасників подій, пов’язаних з історією Карпатської України, документи, що розповідають про підготовку та проведення виборів до Сойму Карпатської України, документи дипломатичного характеру.

Співробітники держархіву виявили документи та взяли участь у підготовці багатотомного видання «Історія державної служби України» і науково-популярного історико-краєзнавчого нарису «История Мукачевского замка». Презентація цих видань відбулася 30 червня 2013 року у читальному залі архіву (м. Ужгород) за участі Головного управління державної служби України в Закарпатській області та працівників музею.

Тільки упродовж 2008-2010 років за участі працівників архіву вийшло у світ чимало важливих документальних видань з історії православної та греко-католицької церкви. Зокрема, „Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря” та „Заневський монастир в полонинах: нариси з історії Угольського та Углянського монастирів”. У цих виданнях відображена історія найдавніших православних монастирів України в Закарпатті кінця ХІ – початку ХІІ ст. Автор, диякон Олександр Монич, детально знайомить читача з архівними та науковими матеріалами стосовно історії Грушівського, Заневського (Угольського) та Углянського монастирів.

У кінці 2009 року вийшла у світ монографія „Православна церква в Закарпатті у першій половині ХХ століття”. В зазначеній монографії молодий науковець Ю.В. Данилець досліджує історію Православної Церкви Закарпаття у першій половині ХХ століття. Зокрема, періоду входження краю до складу Австро-Угорщини, Чехословаччини, Румунії. В цей час Православна Церква на Закарпатті була підпорядкована Сербській Православній Церкві. У цій історії дослідник шукає і знаходить відповіді на запитання розвитку сучасного Православ`я. Книга видана за участі працівників держархіву, Ужгородського Національного університету та Мукачівської православної єпархії.

Практика міжнародної архівної співпраці на регіональному рівні сприяє ефективному обміну досвідом з таких важливих питань, як формування баз даних, підготовка архівних довідників та наукових видань, видавнича і виставкова діяльність, проведення спільних науково-практичних конференцій. Завдяки співпраці держархіву та Будапештського столичного архіву вийшов у світ двомовний на українській та угорській мовах інформаційно-довідкове видання: „Анотований перелік описів угорського походження берегівсього підрозділу Державного архіву Закарпатської області до 1918/1919 рр. ? та за 1938-1944/1945 рр.”

Важливі публікації документів з фонду «Мукачівська греко-католицька єпархія» здійснено у співпраці з Сатумарським повітовим музеєм (Сату Маре Румунія) та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Видано три томи збірників архівних документів „Мукачівська греко-католицька єпархія. Документи”. Видані архівні документи висвітлюють справжню картину становища греко-католицької церкви в середині XVІ століття. Зокрема, в Сатумарському, Марамороському (Румунія) та Саболчаському (Угорщина) комітатах.

Спільно видано також Перелік фондів Державного архіву Закарпатської області. Хронологічно Перелік охоплює період від ХІV століття до 1945 року. Складений він у порядку наростання номерів фондів. Назви фондів подано сучасними українською і румунською мовами.

Дослідження рідного села Колочава Міжгірського району Закарпатської області займає неабияке місце в творчості колишнього народного депутата України, члена Національної спілки письменників України С. Аржевітіна. Книга „Релігія…” – черговий том із серії, присвяченої історії верховинського села Колочави. Книга базується на архівних матеріалах, більшість з яких друкується вперше. Автор досліджує непросте церковно-релігійне та міжконфесійне життя сільської громади впродовж декількох століть. У першому томі – „Шугаї”, що вийшов у світ у 2006 році, розповідається про останнього опришка Карпат – Миколу Шугая. Ці та інші книги Станіслава Аржевітіна підготовлені на підставі першоджерел, виявлених в держархіві.

Треба відзначити і окремих авторів серед, яких Ю. Туряниця та С. Туряниця, які підготували та видали цікавий історико-етнографічний нарис „Любов наша Медведівці” (2014). Уродженці Медведівців сумлінно підійшли до висвітлення подій минулого рідного села та його мешканців, використавши при цьому архівні документи, власні спогади та спогади сельчан.

Володимира Матейко, який на основі архівних документів підготував та видав „Спогади про батька, священика, патріота” (2009). Книга висвітлює трагічну долю священика Матейко Іана (11.08.1914-08.07.1974), який за свою релігійну діяльність. переслідувався радянськими органами влади. У 1950 році його заарештовують співробітники КДБ, а Закарпатський обласний суд засуджує о. Івана Матейко на 25 років позбавлення волі в радянських таборах ГУЛАГу де він утримувався більше шести років

На теперішній час колектив держархіву працює над підготовкою до друку двох інформаційно-довідкових видань: „Путівник по фондах Державного архіву Закарпатської області, т.1”, який буде висвітлювати склад і зміст документів архіву періоду ХІV – 1944 року та „Архівні установи Закарпаття”, пропоноване видання вмістить короткий історичний огляд розвитку архівної справи в Закарпатті, інформацію про діяльність, функції, склад і зміст фондів Державного архіву Закарпатської області та місцевих архівних установ.

Науково-видавнича діяльність і надалі залишатиметься одним з приорітетних напрямів роботи фахівців держархіву.

Напередодні професійного свята архівістів області – 70-річчя утворення Державного архіву Закарпатської області хочу подякувати всім працівникам архівних установ за їх копітку та вкрай важливу працю, яку повсякденно виконують працівники архівних установ області з формування, обліку та використання документів, що стосуються історії нашого краю та формують Національний архівний фонд України.

Михайло Марканич,
заступник директора Держархіву області,
член Національної спілки журналістів України