Відділ забезпечення збереженості та використання інформації документів

Начальник відділу  – Єремкіна М.Г. тел.: (0241)2-21-86.

Відділ забезпечення збереженості та використання інформації документів є структурним підрозділом Державного архіву Закарпатської області, підзвітній і підконтрольний директору Держархіву області. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами, рішеннями колегії Держкомархівів України, розпорядженнями голови Закарпатської облдержадміністрації та рішеннями Закарпатської обласної ради, наказами директора Держархіву області, Положенням про Держархів області та Положенням про відділ. Основними завданнями відділу є: – забезпечення збереженості та використання документів Національного архівного фонду;
– координація діяльності органів державної влади, юридичних осіб усіх форм власності у питаннях архівної справи;
– здійснення організаційно-методичної роботи та контроль за порядком використання документів НАФ архівними відділами райдержадмініст-рацій, міських рад, іншими архівними установами;
– проведення науково-методичної роботи та впровадження передового досвіду роботи в практичну діяльність;
– публікація документів НАФ;
– вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи з профільних відділу напрямів діяльності;
– інформування органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, громадськості про архівні документи.

Функції:
– здійснює організаційне керівництво використанням документів НАФ місцевого походження в державних архівних установах;
– контролює використання архівних документів, що зберігаються в інших місцях, у т. ч. використання шляхом організації ініціативного інформування, виставок документів і матеріалів, оприлюднення через засоби масової інформації, читальні зали архівних установ, проведення екскурсій, лекцій, підготовки інформаційних видань;
– виконує тематичні, генеалогічні і соціально-правові запити, видає архівні довідки і копії документів;
– здійснює постійне зберігання і дотримується правил і режиму зберігання документів НАФ; – приймає на постійне і тимчасове зберігання документи від юридичних і фізичних осіб;
– виявляє і готує документи для створення страхового фонду та фонду використання особливо-цінних документів, що зберігаються в архіві;
– забезпечує подання до централізованого обліку відомостей про кількісні зміни, що пройшли у фондах на протязі року;
– організовує всебічне використання документів НАФ місцевого походження через виставки, читальний зал, проведення лекцій, екскурсій тощо;
– здійснює ділові контакти з науковими установами, вищими учбовими закладами, засобами масової інформації, юридичними та фізичними особами з питань організації використання документів НАФ;
– надає у встановленому порядку юридичним і фізичним особам консультації, послуги з питань використання документів;
– проводить роботи по науково-технічній обробці документів, цільовій експертизі цінності документів та перевірці їх наявності і фізичного стану справ. Документально оформлює результати вищевказаних робіт;
– готує збірники документів, показчики, довідники, каталоги, ін. наукову, науково-інформаційну, науково-популярну і навчальну літературу, організовує рецензування і обговорення їх із науковою громадськістю;
– організовує і проводить самостійно або спільно з іншими відділами науково-практичні конференції, семінари, наради з профільних відділу питань та узагальнює і поширює досвід роботи;
– готує документи для розгляду на засіданнях колегій, інших дорадчих органів архіву з профільних питань;
– надає методичну допомогу з питань використання документів державним архівним установам та іншим власникам документів НАФ;
– приймає участь у розробці державних регіональних програм, планів розвитку архівної справи з профільних відділу питань;
– здійснює аналіз і узагальнення практики застосування законодавства про НАФ, вносить пропозиції щодо її удосконалення та поліпшення діяльності архівних підрозділів у використання документів;
– виконує інші функції, що випливають із покладених на відділ завдань.