Відділ використання інформації документів

Начальник відділу – Єремкіна М.Г. тел.: (0241) 2-21-86.

Відділ використання інформації документів (далі – відділ) є структурним підрозділом Державного архіву Закарпатської області (далі – Держархів), підзвітній і підконтрольний директору Держархіву області.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами, рішеннями колегії Держкомархівів України, розпорядженнями голови Закарпатської облдержадміністрації та обласної ради, наказами директора Держархіву області, Положенням про Держархів області та Положенням про відділ.Основні завдання відділу: здійснення організаційно-методичної роботи та контроль за порядком використання документів НАФ архівними відділами райдержадміністрацій, міських рад, іншими архівними установами, проведення науково – методичної роботи та впровадження передового досвіду роботи в практичну діяльність, публікація документів НАФ, інформування органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, громадськості про архівні документи.

Відділ використання інформації документів здійснює: організаційне керівництво використанням документів НАФ місцевого походження в державних архівних установах, у т.ч. використання шляхом організації ініціативного інформування, виставок документів і матеріалів, оприлюднення через засоби масової інформації, читальні зали архівних установ, проведення екскурсій, лекцій, підготовка інформаційних видань, виконання тематичних, генеалогічних і соціально-правових запитів, видачі архівних довідок і копій документів.

Відділ здійснює ділові контакти з науковими установами, вищими учбовими закладами, засобами масової інформації, юридичними та фізичними особами з питань організації використання інформації документів НАФ, організовує роботу делегацій, окремих представників закордонних наукових та архівних установ, іноземних дослідників, які перебувають на території області, готує збірники документів, путівники, покажчики, довідники, каталоги, іншу наукову, науково-інформаційну, науково-популярну і навчальну літературу, організовує резензування і обговорення їх науковою громадськістю, організовує і проводить самостійно або спільно з іншими відділами науково-практичні конференції, семінари, наради з профільних відділу питань.

Відділ використання інформації документів готує документи для розгляду на засіданнях колегії, інших дорадчих органів архіву з профільних питань, надає методичну допомогу з питань використання документів державним архівним установам та іншим власникам документів НАФ, приймає участь у розробці державних регіональних програм, планів розвитку архівної справи з профільних відділу питань, здійснює аналіз і узагальнення практики застосування законодавства про НАФ, вносить пропозиції щодо її удосконалення та поліпшення діяльності архівних підрозділів у використання архівних документів, виконує інші функції, що випливають із покладених на відділ завдань.