Історія державної служби в Україні

У 5 т. – Т. 5: Документи і матеріали. Книга 1. 1914-1991 / Упоряд.: Г. В. Боряк (кер. кол. упоряд.), Л. Я. Демченко, В. С. Лозицький та ін. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 824 с.

ISBN 978-966-521-519-6
ISBN 978-966-521-526-4
ISBN 978-966-501-074-6
УДК 94(477)(093)[351/354+057.34] „1914/1991″
ББК 63.3-3(4УКР):66.0
I 90

© Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009
© Інститут історії України НАН України, 2009

У збірнику вміщено документи ЦДАГО України та інших державних архівних установ України, що висвітлюють історію державної служби в Україні та на українських землях за період 1914-1991 рр., тобто від початку Першої світової війни і до кінця радянської доби історії України. Вміщені документи дають можливість окреслити основні елементи інституту державної служби упродовж ХХ століття; яскраво висвітлюють одну із найхарактерніших ознак комуністичної номенклатурної системи – зрощення партійного та державного апарату тощо.